യേശുക്രിസ്തുവിന്‍റെ രക്ഷാകരമായ കഷ്ടാനുഭവം

2020-ലെ ഹാശാ ആഴ്ചയില്‍ ചെയ്ത പ്രഭാഷണങ്ങള്‍: