ഡോ. ഫിലിപ്പോസ് മാര്‍ തെയോഫിലോസ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്