ഫാ. ഡോ. ഒ. തോമസ് അനുസ്മരണം | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

ഫാ. ഡോ. ഒ. തോമസ് അനുസ്മരണം | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സെമിനാരി, കോട്ടയം, 21-09-2022