പ്രബുദ്ധത ഗ്രിഗോറിയന്‍ വീക്ഷണം | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

Enlightenment: Gregorian Vision | Fr Dr K M George Paulos Mar Gregorios Birth Centenary International Seminar | 10-08-2022 | Orthodox Seminary, Kottayam