ജോസ് കുര്യനെ ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോർജ് അനുസ്മരിക്കുന്നു.

 

ജോസ് കുര്യനുമായി എസ്.ബി. കോളജിലെ പഠനകാലം മുതലുള്ള ആത്മീയ ബന്ധം ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോർജ് അനുസ്മരിക്കുന്നു.