സസ്യങ്ങളും ജീവികളുമില്ലാതെ മനുഷ്യനു തന്നെ ജീവിക്കാനാവുമോ | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോർജ്ജ്