സുകുമാർ അഴീക്കോട് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോർജ്

kmg-azhikodu-lecture-2023