വേദരത്നം പുരസ്ക്കാരം ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജിന്

kmg_vedaratnam