Speech by Fr. Dr. K. M. George at Sanyasa Samooha Varshikam

Speech by Fr, Dr. K. M. George at Sanyasa Samooha Varshikam. 28-4-2015