ആദികേരളവും നവകേരളവും / ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

exhibition-lalithakala-academy-03

ആദികേരളവും നവകേരളവും / ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്