കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ച ധ്യാനങ്ങള്‍ / ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്