കുരിശ് വരയ്ക്കുക, ധരിക്കുക, വഹിക്കുക | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്