അരിസ്റ്റോട്ടിലും പണ്ടാരവകയും / ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

aristotle