പ്രകാശം പകര്‍ന്ന അര്‍മ്മീനിയന്‍ സന്ദര്‍ശനം / ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

bava_armenia_kmgarmenian_visit_2

പ്രകാശം പകര്‍ന്ന അര്‍മ്മീനിയന്‍ സന്ദര്‍ശനം – ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്. PDF File