ഒരു പ്രളയകാല സ്വപ്നം / കെ. എം. ജി.

kmg_flood-poem