മധുരം ഹസിതം, മധുരം ഗമനം… / ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

dalailama_1

മധുരം ഹസിതം, മധുരം ഗമനം… / ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

Fr. Dr. K. M. George visits HH Dalai Lama