ലളിതകലാ അക്കാദമിയില്‍ കാര്‍പ് കലാകാരന്മാരുടെ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം

exhibition-lalithakala-academy

exhibition-lalithakala-academy-01 exhibition-lalithakala-academy-02 exhibition-lalithakala-academy-03 exhibition-lalithakala-academy-04

തൃശ്ശൂർ ലളിതകലാ അക്കാദമിയിൽ റവ. ഫാ. ഡോ. കെഎം ജോർജ്- ന്റെയും മറ്റു എട്ട് കലാകാരന്മാരുടെയും ചിത്ര പ്രദർശനം ഫാ. സുനിൽ ജോസിന്റെ ‘ഹുയാൻ സാങ്ങിന്റെ കൂട്ടുകാരി ‘ എന്ന കവിത സമാഹാരത്തിന്റെ പ്രകാശനം കവിയരങ് എന്നിവ നടത്തപ്പെട്ടു