കാത്തുനിന്നത് കാതോലിക്കാബാവായെ; കണ്ടുമുട്ടിയത് പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബാവാ

kmg_church_unity

Manorama, Pathanamthitta Edition, 11-2-2013

unity_kmg

Manorama, Kottayam Edition, 11-2-2013